Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Humanitær innsats ved naturkatastrofer: en syntese av evalueringsfunn

Rapporten tilhører rapportseriene Synteserapport.

Denne rapporten er en syntese av evalueringer gjennomført de siste fem år innen humanitær innsats ved naturkatastrofer for å vise til hvilke erfaringer som er gjort innen humanitær innsats ved naturkatastrofer. Den var også et innspill til pågående prosesser, blant annet Utenriksdepartementets forebyggingsarbeid. Omfanget av vestlig humanitær innsats har økt kraftig etter den kalde krigens slutt. Denne veksten har blitt fulgt av et økende antall evalueringer av humanitære operasjoner og sammenfattende analyser av det internasjonale humanitære systemet. Det er imidlertid en tendens til at erfaringene og evalueringene forblir fragmenterte og casespesifikke til tross for mange likhetstrekk både når det gjelder hvilke tema som vektlegges i evalueringene og hvilke svakheter som avdekkes i den humanitære responsen. Det pekes på at evalueringsfunnene viser behov for reform i det internasjonale humanitære systemet. Det må gjøres mye for å skape synergi mellom internasjonal koordinering og tilrettelegging og lokal sårbarhetsreduksjon og responskapasitet. Utfordringen for Norge som donor dreier seg ikke bare om å bidra til økt internasjonal responskapasitet gjennom bedret finansiering og koordinering, men også å bidra til strategier som setter langsiktig sårbarhetsreduksjon og lokal responskapasitet i fokus.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 303.8KB)
  2. Synth_Rep_1_07.pdf (pdf, 309.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:48.101806
MODIFIED 2017-09-17 02:01:19.361512+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:48.101806
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)