Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner"

Rapporten tilhører rapportseriene Asplan analyse rapport.

Husbanken innledet høsten 1999 et prosjekt kalt ”Lokale boligsosiale handlingsplaner”. Prosjektet var en oppfølging av Stortingets behandling våren 1999 av St. mld. 49 (1997- 98) fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), ”Om boligetablering for unge og vanskeligstilte”, og er en 2-årig statlig satsing på å stimulere til frivillig utarbeidelse av kommunale handlingsplaner på området boligsosialt arbeid.

Prosjektperioden går ut i november 2001. Ved oppstart av arbeidet viste det seg at få – om noen - kommuner ville ha noe planforslag klar til bruk i evalueringen. Arbeidet ble derfor dreid mot å gi et bilde av hvordan kommuner landet rundt har grepet prosjektet an og deres syn på hvordan Husbanken har lagt opp sitt arbeid.

I evalueringen fokuseres derfor grad av måloppnåelse i forhold til de resultatmål som er knyttet til aktiviteter som er beskrevet i styrende dokumenter for prosjektet (prosjektavtalen). De sentrale problemstillingene i evalueringen er så utviklet fra disse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 525.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:46.227024
MODIFIED 2017-11-24 18:00:24.512500+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:46.227024
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)