Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

IA-avtalen i praksis : små og mellomstore virksomheter

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Prosjektet har hatt som hovedmål å gi ny kunnskap om hvordan små og mellomstore virksomheter opplever IA-avtalen og identifisere hva som kan gjøre en fremtidig IA-avtale mer attraktiv for små og mellomstore virksomheter. Prosjektet har også hatt som delmål å gi: 1) svar på hvorfor små virksomheter i mindre grad enn de store tegner IA-avtale. 2) kunnskap om sammenhengen mellom tegning av lokal IA-avtale og virksomheters arbeid med sykefravær, inkludering og seniorpolitikk. Utgangspunktet for denne studien er en internettbasert spørreundersøkelse til alle private foretak i Norge med minst to ansatte. Undersøkelsen omfatter svar fra 7. 282 virksomheter. Det gir en svarandel på noe over 18 prosent av alle som ble kontaktet, hvilket er en lav svarandel. Vi velger likevel å publisere resultatene fra undersøkelsen fordi vi mener svarene i den belyser de dimensjonene som vi er mest opptatt av – nemlig forskjeller mellom små og store virksomheter. Dette har vært et viktigere mål enn å få dokumentert totaltallene for «norsk næringsliv». Resultatet er vektet med virksomhetsstørrelse og næringsgruppe for å gi et så representativt uttrykk som mulig. Prosjektet er finansiert av NAV ved programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-19 01:00:44.346719
MODIFIED 2015-10-16 08:20:26.620703+00:00
CREATED 2015-02-19 01:00:44.346719
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)