Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ikke av vond vilje : en evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Rapporten tilhører rapportseriene FoU-rapport.

Denne rapporten er sluttrapporten fra evalueringen av tidsbegrenset uførestønad. Uførepensjon ble 1. januar 2004 delt inn i en varig og en tidsbegrenset uførestønad. Tidsbegrenset uførestønad skal innvilges når det etter en helhetsvurdering anses sannsynlig at arbeidsevnen vil kunne bedres. Stønaden kan gis for en periode på ett til fire år og skal revurderes før stønadsperiodens utløp. Det er forutsatt i forarbeidene at en person kan innvilges flere perioder med tidsbegrenset uførestønad. Trygdeetaten, nå NAV, har fått ansvar for at det i samarbeid med brukeren utarbeides et opplegg og en plan for oppfølging i stønadsperioden. Målet med oppfølgingen er at brukeren skal gå tilbake til arbeid eventuelt øke arbeidsinnsatsen når stønadsperioden er slutt. Målet med dette oppdraget har vært å evaluere om ordningen med tidsbegrenset uførestønad er et egnet tiltak til å forebygge varig uførhet. Herunder har målet vært å finne ut om ordningen har bidratt til at flere uføre kommer tilbake til arbeid eller om ordningen bare har bidratt til en utsettelse av tidspunktet for fastsettelse av varig uførhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 325.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:02:47.952815
MODIFIED 2014-08-14 11:48:03.403863+00:00
CREATED 2013-11-22 13:02:47.952815
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)