Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ikke bare bare å bo : sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Som ledd i Tiltaksplan mot fattigdom ble det i 2003 opprettet en statlig tilskuddsordning til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere. Ordningen er evaluert over to år, og dette er sluttrapporten fra evalueringen. Hovedspørsmålet er om tilskuddsordningen bidrar til å utvikle et godt boligsosialt arbeid og oppfølgingstjenester som det er mulig å opprettholde i tiltakskommunene, også etter at de statlige midlene opphører.

Sluttrapporten inneholder en studie av Sosial- og helsedirektoratets og Fylkesmannens rolle i forvaltningen av tilskuddet, en egen studie av brukernes vurderinger av tjenestene som det er gitt tilskudd til, samt en ny spørreundersøkelse i tiltakskommunene. Rapporten har også et eget kapittel med oppsummering og hovedfunn fra evalueringsprosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 936.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:06:15.812732
MODIFIED 2016-11-28 10:01:19.567168+00:00
CREATED 2014-10-24 22:06:15.812732
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)