Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten er en evaluering av ordningen med individuelle planer som et styrings- og koordineringsverktøy i kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet har bestilt rapporten som en oppfølging av Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune - styring og samspel. Evalueringen undersøker hvorvidt og hvordan lovpålegg om IP påvirker administrativ ledelse og samordning i kommunene, med vekt på områdene barnevern og psykisk helsetjeneste for voksne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 517.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-10 21:02:45.470970
MODIFIED 2019-03-25 23:00:18.750478+00:00
CREATED 2014-04-10 21:02:45.470970
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)