Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Informasjon, likemannsarbeid og interessepolitisk arbeid : en vurdering av modeller for organisering av små/sjeldne brukergrupper for å oppnå statstøtte til organisasjonsarbeid

Rambøll har gjennomført en undersøkelse av hvordan mennesker med sjeldne diagnoser kan organisere seg for å få statsstøtte til organisasjonsarbeid. Bakgrunnen for undersøkelsen er at dagens regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes orga-nisasjoner innebærer et krav om at organisasjoner må ha minimum 250 medlem-mer. Mange mennesker med sjeldne diagnoser har derfor ikke noe tilskuddsberetti-get organisasjonstilbud som er tilpasset deres diagnose og utfordringer. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvilke behov mennesker med sjeldne di-agnoser har, og på hvilken måte en organisasjon kan imøtekomme disse, samt hva disse menneskene selv opplever som et godt organisasjonstilbud.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 980.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 00:02:09.867967
MODIFIED 2015-10-16 08:20:20.061029+00:00
CREATED 2015-01-17 00:02:09.867967
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)