Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innmatningsordning for fornybar elektrisitet

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Regjeringen har besluttet å opprette en ny støtteordning for fornybar energi basert på et Grunnfond. Det er aktuelt å utforme støtten som en feed in-ordning eller innmatningsordning, som innebærer at alle prosjekter som er kvalifisert til støtte får den samme kompensasjonen pr. kWh (eventuelt differensiert mellom teknologier). En slik ordning kan utformes på flere måter. En modell der støtten gis som et fast påslag på kraftprisen, vil resultere i høyest samfunnsøkonomisk effektivitet. En slik modell er dessuten velegnet gitt at ordningen skal finansieres via et fond og håndteres av Enova SF. Modeller med garanterte faste priser eller minstepriser eksponerer Enova for kraftprisrisiko og gir store variasjoner i de årlige støtteutbetalingene. Ordningen kan gjøres teknologinøytral eller differensieres mellom teknologier avhengig av hvilke mål som prioriteres. Det må også innføres en prioriteringsmekanisme ettersom rammen for den samlede støtten begrenses av fondets avkastning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 387.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:00.369177
MODIFIED 2014-08-14 11:44:29.719962+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:00.369177
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)