Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innovasjonshøyde og verdiskaping : en analyse basert på Førundersøkelsen 2009

I dette notatet gjøres det en analyse av innovasjonshøyden i de prosjektene som Innovasjon Norge (IN) har bevilget midler til i 2009. Vi analyserer både innova-sjonshøyden i seg selv (basert på INs vurderinger) samt at vi ser nærmere på sammenhengen mellom innovasjonshøyde og forventet verdiskaping (basert på kundenes vurderinger) utenfor og innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. I tillegg har vi analysert hvorvidt det er samsvar mellom INs og kundenes egne vurderinger av prosjektenes innovasjonshøyde. Det er store ulikheter i innovasjonshøyden mellom prosjekter innenfor og utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Gjennomgående er det slik at prosjektene skårer høyere utenfor det distriktspolitiske virkeområdet enn innenfor. Samtidig finner vi stor variasjon i innovasjonsgraden mellom tjenester og programmer. Dette er i tråd med funnene i evalueringen av IN gjennomført av ECON (2010). Når det gjelder innovasjonsprosjektenes bidrag til verdiskaping (ut fra kundenes forventninger), finner vi at:  Innovasjonsprosjektenes betydning for forventet fremtidig konkurranseevne og lønnsomhetsutvikling er uavhengig av innovasjonsgrad og det er ingen forskjell for bedrifter utenfor og innenfor det distriktspolitiske virkeområdet  Innovasjonsprosjektenes betydning for forventet fremtidig overlevelse er mer avhengig av innovasjonshøyder og det er ingen forskjell for bedrifter utenfor og innenfor det distriktspolitiske virkeområdet  Innovasjonsprosjektenes betydning for forventet utvikling i antall ansatte og forventninger til økt eksport er i større grad avhengig av innovasjonsgrad og det er forskjeller for bedrifter utenfor og innenfor det distriktspolitiske virkeområdet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-23 13:04:02.649777
MODIFIED 2014-08-14 11:45:13.143132+00:00
CREATED 2012-11-23 13:04:02.649777
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)