Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Integrering i distriktskommuner : ein kunnskapsstatus om integreringsprosessar og inkluderingstiltak i distriktskommunar

Rapporten tilhører rapportseriene IMDI rapport.

Denne kunnskapsoppsummeringa ser nærare på integreringsprosessar og inkluderingstiltak i distriktskommunar. Rapporten peikar på at innvandring kan representere eit uutnytta potensial for mange bedrifter, næringsliv og kommunar rundt om i landet. Flyktningar, familiesameinte og arbeidsinnvandrarar er med på å sette sitt preg på samfunnsutviklinga på nasjonalt nivå. Også på lokalt nivå rører innvandring ved sentrale delar av samfunnsutviklinga: det kulturelle mangfaldet i kommunane blir større, private og offentlege verksemder får auka tilgang på arbeidskraft. For å oppnå inkludering og mangfald i distriktskommunar, så trengs det oppdatert kunnskap. Denne rapporten presenterer relevant kunnskap innan området, og skisserer på bakgrunn av dette nokre problemstillingar som vi treng meir kunnskap om.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-15 12:01:16.633613
MODIFIED 2014-08-14 11:49:24.142949+00:00
CREATED 2014-04-15 12:01:16.633613
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)