Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk

Nærings- og handelsdepartementet har med assistanse fra Rambøll Management AS og KPMG kartlagt næringslivets administrative kostnader ved etterlevelse av informasjonskrav som påføres næringslivet gjennom lover og forskrifter. Kartleggingen er gjennomført med utgangspunkt i Standardkostnadsmodellen (SKM), som er en fremgangsmåte for å finne frem til informasjonskrav i regelverket og kartlegge de administrative kostnadene næringslivet har ved å fremskaffe og eventuelt rapportere opplysninger til det offentlige eller til en tredje part. Nærings- og handelsdepartementet har sammen med Finansdepartementet, Skattedirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Toll- og avgiftsdirektoratet vært viktige bidragsytere til kartleggingen gjennom kvalitetssikring, datafremhenting og faglig innspill underveis i prosjektet. Overordnet sett viser kartleggingen av Finansdepartementets næringslivsrettede lovgivning som inngår i denne rapport at: • De samlede administrative kostnadene utgjør 4 289,0 millioner kroner årlig. • Omkring 98,7 prosent av kostnadene er knyttet til administrative krav som er av nasjonal opprinnelse. Kun en minimal andel henføres til en B-regulering, som er følge av EU-regler og øvrige internasjonale forpliktelser. Den resterende delen av de administrative kostnadene stammer fra internasjonale regler, herunder EU-regulering. • Det har ikke forekommet noen endringer i kostnadene i løpet av måleperioden fra 1. januar 2006 til 1. september 2006.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-15 13:08:53.933108
MODIFIED 2016-08-12 06:04:42.730897+00:00
CREATED 2012-12-15 13:08:53.933108
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)