Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst

Rapporten tilhører rapportseriene NILU OR.

På oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (nå Miljødirektoratet) analyserte NILU – Norsk institutt for luftforskning og IVL Svenska Miljöinstitut en lang rekke uorganiske og organiske miljøgifter som metaller, organotinn, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler, metabolitter av polyklorerte bifenyler, klorerte parafiner, klororganiske pesticider og andre pesticider, per- og polyfluoralkylstoffer, declorane pluss, oktaklorostyren, organofosfor flammehemmere, bromerte flammehemmere, brom- og alkylfenoler, siloksaner og ftalater i sjøfuglegg av ærfugl, toppskarv og gråmåke fra Sklinna og Røst. Institutt for energiteknikk (IFE) analyserte stabile isotoper til δ15N og δ13C. Norsk institutt for naturforskning (NINA) var ansvarlig for innsamling av sjøfugleggene. Formålet med studien var å kunne gi en oppdatert vurdering av forurensningssituasjonen i det norske havområdet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 23:01:27.731087
MODIFIED 2015-12-19 23:01:28.138021
CREATED 2015-12-19 23:01:27.731087
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)