Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak : delrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Høsten 2008 ga Helsedirektoratet IRIS sammen med Rokkansenteret oppdraget med å evaluere den statlige Tilskuddsordning til frivillig rusarbeid mv. (kap. 671, post 70). I Helsedirektoratets konkretisering av oppdraget ble det vektlagt at evalueringen skulle bidra til en dokumentasjon av tilbudet som drives av frivillige og private virksomheter, ved blant annet belyse kvaliteten på tilbudet, økonomiske rammebetingelser, brukernes oppfatning av tilbudets egenart og frivillighet som egenverdi. Dette er den første av to rapporter fra evalueringen, og er primært en dokumentasjonsrapport som presenterer kjennetegn ved mottakerne, så som størrelse, formål, organisering, økonomi, geografisk lokalisering, type tiltak man får støtte til og type metodikk man jobber etter. Rapporten viser også hvordan virksomhetene sjøl ser på brukermedvirkningen og på forholdet mellom frivillighet og profesjonalisering. Dessuten drøftes forholdet mellom sivile virksomheter og offentlige aktører, samt forvaltningen av ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 337.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 01:00:39.124313
MODIFIED 2016-11-28 10:01:25.180768+00:00
CREATED 2015-01-17 01:00:39.124313
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)