Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker

Rambøll Management Consulting har på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en kartlegging av autorisasjonsordningene for lovregulerte yrker. Oppdraget er gjennomført i perioden januar – oktober 2009. Oppdraget har sitt utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring, hvor det fastslås at det skal settes i gang ”et arbeid for å kartlegge hvordan autorisasjonsordningene for lovregulerte yrker fungerer slik at det ikke skapes unødige barrierer for innpass på arbeidsmarkedet”1. Målet med oppdraget har vært å: • kartlegge omfang og praktisering av autorisasjonsordningene for lovregulerte yrker i Norge • identifisere og vurdere hvorvidt godkjenningsordningene for lovregulerte yrker medfører utilsiktede hindringer for innvandreres innpass på arbeidsmarkedet • belyse hvordan eventuelle hindringer kan overkommes Oppdraget har ikke til hensikt å vurdere hvorvidt gjeldende lovverk, reguleringer og faglige krav er for strenge eller uhensiktsmessige. Intensjonen med regulerte yrker er at det skal foregå en form for kvalitetssikring av utøvere i yrker som berører helse, liv og sikkerhet. Målet med oppdraget er å frembringe informasjon om de regulerte yrkene, herunder hvilke yrker som er regulerte, hvor mange innvandrere fra hhv. EØS-området og tredjeland som søker og får innvilget godkjenning og hvordan godkjenningsinstansene for lovregulerte yrker arbeider med disse søknadene. I forlengelsen av dette belyses eventuelle utilsiktede konsekvenser av godkjenningsordningene for lovregulerte yrker og praktiseringen av dem.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 693.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:18.375298
MODIFIED 2016-08-12 06:00:25.003280+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:18.375298
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)