Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

I undersøkelsen har evaluatorene drøftet i hvilken grad søkere og mottakere av arbeidsavklaringspenger sikres rimelig grad av rettssikkerhet. De har drøftet om mulighetene for å klage til et overordnet klageorgan er gode nok, og de har undersøkt brukernes muligheter til å påvirke sitt eget løp gjennom dialog og kontakt med veileder i Nav, herunder har de vurdert følgende enkeltspørsmål: • Hvor hensiktsmessig er klageadgangen som gjelder for arbeidsrettede tiltak knyttet til AAP? • Hvor hensiktsmessig er tidsbegrensningen på fire år? • Hvilke konsekvenser får den sterke koblingen mellom tiltaksdeltakelse og ytelse? • Blir det tatt mindre hensyn til sykdom og helseutfordringer i vurderingen av redusert arbeidsevne enn tidligere? • Hvor godt fungerer meldeplikten for de som ikke deltar i et yrkesrettet tiltak? Kartleggingen er basert på intervjuundersøkelser av brukere, veiledere og saksbehandlere på NAV-kontor, NAV Forvaltning, NAV Klageinstans og Trygderetten, og juridiske eksperter. Samlet konkluderer evaluator med at rettssikkerheten i praksis ikke fungerer optimalt når det gjelder AAP. For å styrke rettssikkerheten i AAP-ordningen mener de det er behov for bedre informasjon til brukere, forenkle regelverket, forbedre grensesnittet mellom Nav-kontor og forvaltningsenhetene og bedre klageadgangen på enkelte bestemmelser. I tillegg bør kompetansen i NAV heves for å sikre likebehandling. Regelverket for AAP oppleves som komplekst å forvalte og vanskelig å forstå for brukerne. Det synes som om idealet om at like tilfeller skal behandles likt, neppe oppfylles fullt ut. Det er uheldig at Trygderettens prøvingskompetanse er innskrenket sammenlignet med tidligere. Det varierer hvor fornøyde brukerne er med den bistanden de har fått fra Nav knyttet til AAP, og med de mulighetene de har hatt til å påvirke eget løp. Mange av de de som er intervjuet er fornøyde. Evaluator finner imidlertid at brukerne har manglende forståelse av regelverket og av hvilke beslutninger de kan klage på. Brukerne får svært mye skriftlig informasjon om AAP. Denne informasjonen oppleves som vanskelig tilgjengelig, det er til dels lange brev og tungt språk. Det er vanskelig for brukerne å skille de ulike vedtakene fra hverandre og forstå innholdet i det enkelte vedtak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-07 00:00:55.018908
MODIFIED 2017-02-01 08:00:58.757596+00:00
CREATED 2016-04-07 00:00:55.018908
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)