Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konkurranseflater i godstransport

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for ulike vareslag, avstander og korridorer knyttet til hhv. innenrikstransport, import og eksport. For frakt av stykkgods mellom de store byene har jernbanetransport en markedsandel på over 50 % av transporterte tonn på flere relasjoner. Sjøtransport har størst markedsandeler innenriks for frakt av tørr og våt bulk. Størst potensial for økt jernbanetransport er knyttet til grenseoverskridende transporter. En analyse av hvilke tiltak som gir størst overføringseffekt fra veg til jernbane er (i rekkefølge) 1) økte drivstoffavgifter, 2) lengre krysningsspor for jernbane, 3) reduserte terminalkostnader for jernbane- og sjøtransport. De tiltak som gir størst overføring til sjø er (i rekkefølge): 1) Fjerning av vareavgift (i havn), 2) reduserte terminalkostnader i havn, 3) økte drivstoffavgifter, 4) fjerning av kai- og anløpsavgift og større tillatt dybde i enkelte havner. Fjerning av vareavgifter, kai- og anløpsavgifter og økt tillatt dybde gir alle overføring både fra veg og jernbane, mens økte drivstoffavgifter og reduserte terminalkostnader bare bidrar til en overføring fra vegtransport.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:01:29.180813
MODIFIED 2017-12-23 09:00:17.900345+00:00
CREATED 2013-05-07 12:01:29.180813
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)