Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen

Mandatet for denne konseptvalgutredningen er: Nærings- og fiskeridepartementet har flere underliggende Marine FoU virksomheter i Bergen. Flere av disse har små og lite hensiktsmessige lokaler og utdatert vitenskapelig utstyr. Det er gjennomført flere mulighetsstudier for nybygg og ulike lokaliseringer for de marine FoU-virksomhetene i Bergen. Kartleggingen viser at kostnadene for et eventuelt nybygg vil komme over 750 mill. kroner som er terskelverdien for Finansdepartementets krav om ekstern kvalitetssikring. Denne konseptvalgutredningen har blitt utarbeidet i perioden fra februar til desember 2016. Statsbygg er av NFD gitt oppdraget med å lede utredningen. En arbeidsgruppe fra Metier, OPAK og Link arkitektur har gjennomført utredningen. Statsbygg har hatt overordnet ansvar for KVU-arbeidet, og har i tillegg bidratt til utredningen med blant annet tomtesøk, utarbeidelse av kostnadsestimater og faglige innspill.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:06:10.735254
MODIFIED 2017-05-17 22:06:11.749845
CREATED 2017-05-17 22:06:10.735254
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)