Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet

Miljøverndepartementet (MD) i samarbeid med Olje- og energidepartementet (OED)ga i brev av 29. januar 2008 SFT og Oljedirektoratet (OD) i oppdrag å utrede et grunnlag for å vurdere behovet for nye krav til utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen og Norskehavet. Statens forurensingstilsyn (SFT) har i samarbeid med Oljedirektoratet (OD) og Statens strålevern, foretatt en vurdering av kostnader og nytte for miljø og samfunn av å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet. Videre har vi vurdert kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om null utslipp av borekaks og borevæske vurderes. Norge har gjennom OSPAR-arbeidet forpliktet seg til å forhindre radioaktiv forurensning av havet gjennom gradvise og vesentlige reduksjoner av utslipp. Målet er at naturlig forekommende radioaktive stoffer i miljøet skal være nær bakgrunnsnivået innen 2020.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 849.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:39.379811
MODIFIED 2017-05-05 01:01:09.440112+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:39.379811
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)