Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : nasjonale resultater

Rapporten tilhører rapportseriene PasOpp-rapport.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2009−2010 en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter. Formålet var å framskaffe systematisk informasjon om pasientenes erfaringer med de somatiske sykehusene. Det er første gang det gjennomføres en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant denne pasientgruppen, og i forkant måtte derfor spørreskjema og innsamlingsopplegg utvikles. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden januar–mai 2010 blant kreftpasienter som hadde hatt et tilbud på poliklinikker og sengeposter ved somatiske sykehus i perioden 20. september – 10. desember 2009. Alle sykehus deltok med unntak av Oslo universitetssykehus Rikshospitalet som valgte å ikke levere data. Totalt svarte 7 212 pasienter på skjemaet. I denne rapporten presenteres hovedresultatene på nasjonalt nivå, regionsnivå, helseforetaksnivå og sykehusnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-18 02:01:31.325095
MODIFIED 2017-04-11 02:00:29.280856+00:00
CREATED 2014-07-18 02:01:31.325095
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)