Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med utredningen er å gi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beslutningsrelevant informasjon i forbindelse med en helhetlig vurdering av de utvalgte utredningsområdene. Rapporten gir et tilstrekkelig grunnlag for å kunne sammenligne og rangere de ulike utredningsområdene ut fra hensyn til kulturminner og kulturmiljø. Fagutredningen fokuserer på de potensielle virkningene som kan forventes i utredningsområdet uavhengig av hvor en velger å bygge ut et vindkraftverk. Basert på en overordnet vurdering av kulturminner og kulturmiljø innenfor utredningsområdene, potensial for ytterligere kulturminner og kulturmiljø, og en sårbarhetsvurdering av disse, kan en vurdere hvilke mulige konsekvenser en utbygging vil kunne ha for tema kulturminner og kulturmiljø. Rapporten omfatter automatisk fredete og nyere tids kulturminner. Utredningen har, så langt det har vært mulig, påpekt forhold som en eventuell senere konsekvensutredning bør fokusere på, både mht kunnskapsmangler og konkret utforming av prosjekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.2MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 120.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-06 12:03:57.676906
MODIFIED 2017-12-23 09:00:20.687867+00:00
CREATED 2013-07-06 12:03:57.676906
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)