Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, Kommunalog regionaldepartementet, Fiskeridepartementet, Landbruks-departementet og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) gjennomført en kundeundersøkelse blant næringsdrivende som mottok tilsagn og lån eller tilskudd fra SND og Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) i 1999. Kundeundersøkelsen representerer en systematisk innhenting av data og analyse av hvordan SNDs finansielle og faglige engasjement virker inn på kundebedriftenes økonomiske og strategiske utvikling, og har vært gjennomført siden 1995.

Hovedformålet med med denne førundersøkelsen er å få fram SNDs/FMLAs (fylkesmannens landbruksavdeling) rolle i initieringen og gjennomføringen av prosjektet, bedriftenes forventninger til resultater av prosjektet og den støtten som er gitt, samt de næringsdrivendes tilfredshet som kunder i SND/FMLA. Denne utredningen vil derfor først og fremst gi tilbakemelding på hvordan SND/FMLA som system fungerer i forhold til bedriftene og hvordan bedriftene vurderer SNDsystemet og dets virkemidler. Det å finne ut hva SND foretar seg og hvordan kundene oppfatter SND, er med andre ord det sentrale i vår sammenheng og ikke effektene av de ulike virkemidlene. Dette siste vil en imidlertid komme tilbake til i etterundersøkelsen, som for det kullet vi her undersøker gjennomføres i 2002.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:20.251616
MODIFIED 2013-02-14 18:10:12.799590
CREATED 2011-01-26 11:23:20.251616
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)