Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009

Dette arbeidet er ein kunnskapsstudie vedrørande temaet stadutvikling, då med vekt på norsk litteratur og funn frå perioden 1999 – 2009 som er relevante for lokale og regionale samfunnsutviklingstiltak. Studien drøftar temaet stadutvikling generelt, og går djupare inn i to norske modellar for korleis stadutviklingsprosessar kan byggjast opp; sosiokulturelle stadanalysar og kulturøkonomisk stadutvikling. Studien omfattar utgjeven forskingsbasert litteratur, og gir såleis knappast eit fullstendig oversyn av det som føregår av stadutviklingsprosessar i norske kommunar. Dette gjeld t. d. dei prosessane som i større og mindre grad utfaldar seg i alle kommunar som del av planprosessane knytt til Plan og Bygningslova. Ikkje minst på kommunedelplannivå er det mange døme på aktiv deltaking i stadutvikling. Vi finn heller ikkje dei mange aksjonar knytt til busjettbehandlingar, altså aksjonar for å vedlikehalde fellesfunksjonar på staden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 488.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:39:19.677033
MODIFIED 2016-11-28 10:00:43.078675+00:00
CREATED 2012-01-29 20:39:19.677033
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)