Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Langsomt ble kunsten vår egen? Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsnotat.

Denne rapporten er resultatet av evalueringen av et samarbeidsprosjekt om utsmykking og utforming av skoleanlegg. Norsk Form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd har samarbeidet om gjennomføringen av et skolerettet prosjekt der elever har arbeidet sammen med profesjonelle kunstnere og medvirket i kunstneriske prosesser. Prosjektet ble gjennomført i perioden 1999–2002. Rapporten formidler erfaringer og refleksjoner fra kunstneriske og pedagogiske aktiviteter som har foregått på tre skoler, og fra samarbeidet mellom de tre statlige institusjonene.

Prosjektet som helhet skiller seg i utgangspunktet ikke nevneverdig ut fra mange andre prosjekter som har vært gjennomført i skolen. At kunstnere kommer inn i skolen og gjør noe sammen med elevene, har etter hvert blitt en tradisjon innenfor kunstformidlingen i skolen. Etter hvert har vi også sett flere eksempler på at kunstnere arbeider sammen med elever og lærere om utsmykking og utforming av skoleanlegget, med lignende intensjoner som dette prosjektet hadde. Det er likevel tre forhold som peker seg ut som spesielle for dette prosjektet. For det første har det vært en sentral styringsgruppe som har bestått av representanter fra tre statlige institusjoner med tangerende arbeidsfelt, men som likevel aldri tidligere har samarbeidet. For det andre er prosjektet kjennetegnet ved at det var tre utsmykkingsprosjekter med vekt på medvirkning som ble gjennomført lokalt, men som har hatt en felles styringsgruppe. De lokale prosjektene skulle få utstrakt grad av autonomi til å forme sine prosjekter, men samtidig skulle de fungere innenfor den rammen som styringsgruppen hadde satt. For det tredje er dette prosjektet blitt relativt godt dokumentert dels gjennom halvårsrapporter og avsluttende rapporter fra kunstneriske konsulenter, kunstnere, rektorer og tsmykkingskomiteer, dels gjennom formidling på Internett og nå til slutt gjennom denne evalueringsrapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 452.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:39:48.529144
MODIFIED 2016-08-12 06:01:32.566189+00:00
CREATED 2012-01-29 20:39:48.529144
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)