Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005

Rapporten tilhører rapportseriene FOU-rapport.

Denne undersøkelsen ser på lederlønnsnivået og utviklingen i lederlønn over tid. Den ser også på teori som kan være med på å forklare denne utviklingen - sett i lys av internasjonal forskning på området.

Undersøkelsen viser at lederlønn og lederlønnsutviklingen i Norge avhenger av bedriftens størrelse. Det siste tiåret har lederlønningene i små og mellomstore bedrifter vært moderate og utviklet seg i takt med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. Det er først og fremst de store foretakene og de børsnoterte selskapene som skiller seg ut med hensyn til lederlønnsnivå og lederlønnsutvikling.

I perioden 1998 til 2004 var lederlønnsveksten i de børsnoterte selskapene tre ganger større enn den generelle lønnsveksten i industrien. En vesentlig del av denne økningen skyldes innføring av aksjeopsjoner. Denne avlønningsformen var lite utbredt i Norge før 1998. Den økonomiske verdien av tildelte aksjer/aksjeopsjoner utgjorde 34 % av topplederlønningene i norske børsselskap i 2005. Fra og med 2003 har imidlertid veksten i lederlønningen avtatt noe, men unntak av de aller største børsselskapene.

I 1998 var lederlønningene i Sverige høyere enn i Norge. I 2005 er imidlertid de norske lederlønningene på linje med de svenske. Dette forutsetter imid-lertid at vi korrigerer for at norske bedrifter er mindre enn svenske, og dess-uten holder verdiene av aksje- og opsjonsprogrammene utenfor lederlønns-beregningene i begge land.

Denne undersøkelsen viser videre at utenlandske styrerepresentanter og eiere øker lederlønnsnivået i norske bedrifter. Bedrifter med kvinnelige ledere, of-fentlig eierskap og lokalisering i distrikts-Norge, gir derimot lavere leder-lønninger. Lederlønnsnivået varierer også etter bransje. Internasjonalt rettede bransjer har for eksempel et høyere lederlønnsnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 335.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-22 13:00:24.764167
MODIFIED 2017-04-11 02:00:26.513504+00:00
CREATED 2012-11-22 13:00:24.764167
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)