Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. juni 2001. I høringsutkast til ny fastlegeforskrift som ble fremlagt den 21. 12. 11, har man blant annet foreslått å regulere listelengden ved å sette et maksimalt listetak på 2500 personer. Videre er det foreslått at kommunen har ensidig adgang til å justere kortere lister opp til 1500 ved behov ved fulltids kurativ praksis. Det er i dag usikkert om det er sammenheng mellom listelengde og kvalitet i helsetjenesten.

Denne oversikten er tenkt som en del av dokumentasjonsgrunnlaget til vurderinger av fastlegers listelengde.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å oppsummere forskning om følgende problemstilling: Hva er effekten av antall innbyggere en fastlege har på sin liste på kvaliteten av de tjenester som ytes? Både fastleger og andre allmennleger med ansvar for en definert listepopulasjon ble inkludert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 704.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-18 02:03:39.140385
MODIFIED 2014-08-14 11:50:11.871033+00:00
CREATED 2014-07-18 02:03:39.140385
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)