Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007-2010 : oversyn over resultat frå evalueringane av tiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Denne oppsummeringsrapporten baserer seg på ei følgjeevaluering av dei tre folkehelsetiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar. Evalueringa er utført av Møreforsking Volda og NIBR (Norsk institutt for by‐ og regionforskning) på oppdrag frå Helsedirektoratet. Evalueringa har bestått av følgjande delar og undervegsrapporteringar: • Lokalt folkehelsearbeid. Underveisevaluering av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse (Hofstad, H. , & Vestby, G. ‐M. : 2009). • Kommunehelseprofiler. Kommunenens bruk av Helsedirektoratets nettsted (Helgesen, M. K. , Hofstad, H. , & Vestby, G. ‐M. : 2008). • Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Undervegsrapport (Bergem, R. , Ouff, S. M. , Aarflot, U. , & Hanche‐Dalseth, M. : 2009). • Helse i plan og Partnerskap for folkehelse. Sluttrapport. (Ouff mfl 2010)Føremålet med denne samanfatninga er å gi lesaren ei innføring i kva dei ulike tiltaka går ut på, korleis dei er organiserte, opplevde effektar av tiltaka og kva sentrale aktørar vurderer som viktige faktorar for at ordningane skal fungere best mogleg framover.  

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-25 00:02:27.158626
MODIFIED 2015-10-16 08:19:52.347405+00:00
CREATED 2014-10-25 00:02:27.158626
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)