Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber : rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusforebygging

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Bakgrunnen for prosjektet som blir presentert i denne rapporten har vore spørsmålet om korleis ein kan styrke og synleggjere det rusførebyggande arbeidet i fritidsklubbar. To fritidsklubbar har vore involvert i prosjektet som har status som forprosjekt. Desse to klubbane blei følgd gjennom eit tremånadars feltarbeid. Hovudmålsetjinga med forprosjektet har vore å følgje og analysere erfaringane med opplæring av dei tilsette i løysingsfokusert samtaleteknikk, LØFT, i ein av fritidsklubbane. Med denne metoden ønskte ein å medverke til å få ungdomar i klubb til å reflektere over og stille spørsmål rundt eiga rusåtferd. Eit sentralt bakteppe for diskusjonane rundt erfaringane med denne metoden er dei strukturelle rammene som dei to klubbane og dei tilsette i desse arbeider innanfor. Ein viktig konklusjon er at desse strukturelle rammene ser ut til å vere av stor tyding for korleis ein metode som LØFT kan brukast i fritidsklubbar, og at ein også bør undersøke nærare kva for sjølvstendig tyding desse rammene har for korleis ein gjennom klubb kan drive rusførebyggande arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 463.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 01:01:24.531131
MODIFIED 2015-10-16 08:19:59.862317+00:00
CREATED 2014-10-29 01:01:24.531131
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)