Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Ordningen ”mål for inkludering av innvandrerbefolkningen består av 17 mål for inkludering som berører 8 departementer. Til målene er det definert 37 indikatorer som det rapporteres på årlig i statsbudsjettet. BLD ønsket en gjennomgang av ordningen for å få svar på i hvilken grad den har fungert som et hensiktsmessig styringsverktøy i forhold til de berørte departementenes arbeid med å inkludere innvandrere og deres barn i sin politikkutvikling, samt å vurdere målene med tilhørende indikatorer og deres treff-sikkerhet. Rapporten konkluderer med at ordningen skulle tjene mange formål, og at disse har vært mangelfullt kommunisert. Dette har ført til at ”mål for inkludering” ikke har fungert optimalt, og ordningen kan derfor klart forbedres. Ordningen har først og fremst fungert som et måleinstrument (Barometer) som følger utviklingen over tid. Difi foreslår å rendyrke og videreutvikle ordningen med dette som formål, slik at den gir lettere tilgjengelig og mer nyttig informasjon enn det som er tilfellet i dag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 511.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:01:23.953508
MODIFIED 2016-08-12 06:05:16.927934+00:00
CREATED 2013-02-21 13:01:23.953508
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)