Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Marginale eksterne kostnader ved transport av gods på sjø og bane

Sjøtransport av gods med større skip har lavere marginale eksterne kostnader målt i kroner per tonnkilometer enn godstransport med tog og bil. Godstransport med jernbane, særlig med elektriske tog, har lavere kostnader enn lastebiltransport. De marginale eksterne kostnadene er høyere når transporten skjer i større byer og tettsteder enn i spredtbygde strøk. Dette henger sammen med at støy og lokale utslipp til luft har høyere kostnader der det er flere mennesker som kan utsettes for negative effekter. For sjøtransport består de eksterne marginale kostnadene av lokale utslipp, klimagasser og ulykker. For jernbanetransport består de av slitasje på infrastruktur, ulykkeskostnader og støykostnader. For dieseltog kommer i tillegg kostnader ved lokale utslipp og klimagassutslipp. Det fremgår av eksempelberegninger, som er gjennomført som del av prosjektet, at der godset fraktes over lengre strekninger går transporten i all hovedsak i spredtbygde strøk. Det er derfor kostnadene i spredtbygde strøk som er avgjørende for de totale marginale eksterne kostnadene ved godstransport over lengre strekninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-30 01:00:53.275711
MODIFIED 2020-01-30 01:00:53.523736
CREATED 2020-01-30 01:00:53.275711
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)