Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med torsk skal kysten trygges : evaluering av distriktskvoteordningen i 2006

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Distriktskvoteordningens mål er å bidra til landing og bearbeiding av råstoff i spesielt utsatte distrikter for å sikre sysselsettingen i industrien. Distriktskvoteordningen innebærer at det avsettes særskilte kvoter for tildeling eller landing til næringssvake distrikt. Evalueringens hovedformål er å kartlegge fangst- og landingsmønsteret for de fartøyene som deltok i distriktskvoteordningen for 2006. Ved å følge aktørenes tilpasninger og ordningens virkemåte fra ikrafttredelsestidspunktet, skal evalueringen gi en objektiv beskrivelse av distriktskvoten som forvaltningsinstrument. Rapporten viser blant annet at effekten av ordningen avhenger av at distriktskvotene gir en annen fordeling av fisken enn ordinært fiske, og at utviklingen i det ordinære fisket hadde stor betydning for distriktskvoteordningen. Videre gir rapporten en rekke råd om hvordan ordningen bør innrettes for å sikre at de politiske målene blir oppnådd, og andre virkemidler blir vurdert i forhold til å nå de samme målene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 961.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:19.410729
MODIFIED 2013-02-14 18:13:09.321681
CREATED 2011-05-10 10:08:19.410729
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)