Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Miljøavgifter i lavutslippssone

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

De utslippstekniske forbedringene på nye tunge kjøretøy er så store at disse bilenes utslipp av NOx og PM10 i storbyene kan reduseres med omtrent 80% dersom alle eldre lastebiler byttes ut med nyeste modeller. Gjennom "naturlig" utskiftning av kjøretøyparken oppnås en slik reduksjon i utslippene mot 2020. En raskere innfasing av nye kjøretøy kan stimuleres ved å innføre lavutslippssoner hvor kjøring med eldre kjøretøy avgiftsbelegges. Med et avgiftsnivå som gjenspeiler helsekostnaden ved kjøring i sonen kan potensialet for utslippsreduksjon forseres med 4-5 år. Basert på en tenkt politisk målsetning om en betydelig raskere luftkvalitetsforbedring, er det beregnet et avgiftsnivå hvor potensialet på omkring 80% reduksjon i luftforurensningen fra tunge kjøretøy realiseres umiddelbart etter implementering av tiltaket. En nytte-kostnadsanalyse viser at ingen av avgiftsregimene er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:00:47.467898
MODIFIED 2014-08-14 11:46:52.516595+00:00
CREATED 2013-06-08 12:00:47.467898
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)