Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012

Erfaringene gjort i NAV viser at kvinner på overgangsstønad med minoritetsbakgrunn har lavere aktivitetsprosent enn sine medsøstere med norsk bakgrunn. Flere av minoritetskvinnene ender opp som sosialhjelpsmottakere idet overgangsstønaden utløper, noe som igjen får konsekvenser for evnen til å forsørge seg selv og sine barn og lett kan føre familien inn i en fattigdomsfelle. I Oslo har det tradisjonelt vært en lavere aktivitetsprosent blant eneforsørgere enn i resten av landet. Den lave aktivitetsprosenten var utgangspunktet for Fylkestrygdekontoret i Oslos rapport ”Enslige forsørgere i Oslo”. Det fremkommer i rapporten at man antar at forskjellene skyldes hovedstadsproblematikk og demografiske forhold, som at Oslo har landets største innvandrerbefolkning. Denne antakelsen styrkes av at det er store forskjeller i aktivitetsprosent mellom bydelene i Oslo, der bydeler med liten andel innvandrerbefolkning har en aktivitetsprosent mer lik landet forøvrig, mens bydeler med stor innvandrerbefolkning har til dels svært lav aktivitetsprosent blant mottakerne av overgangsstønad. Hovedmålet for prosjektet har blant annet vært å prøve ut og finne frem til strategier og en metodikk for at NAV kan henvende seg til målgruppen: minoritetsspråklige kvinner på overgangsstønad, på en slik måte at målgruppen oppfatter dette som tillitsvekkende og motiverende, og så avklarende at deltakelse på tilrettelagte arbeidsmarkedstiltak/kurs i regi av NAV Intro blir en realitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 446.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:17.146864
MODIFIED 2016-08-12 06:02:18.552715+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:17.146864
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)