Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

I forbindelse med skogvernplaner på Statskog SFs arealer har BioFokus (tidligere Siste Sjanse), Miljøfaglig Utredning (MU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) utført naturfaglige registreringer på opprinnelig 61 områder i Nordland nord for Saltfjellet og i Troms med et samlet undersøkelsesareal på mer enn 600 km2. Områdenes verneverdi er beskrevet med en metodikk som bygger på vurdering av verneverdi ut fra et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og artsmangfold (herunder rødlistearte) står sentralt. Områdene er verdisatt etter en femdelt skala, både mht 12 spesifiserte enkeltkriterier og total verdi fra ikke verneverdig (-) til nasjonalt verneverdig, svært viktig (****). Områdene ble registrert som 62 lokaliteter, ser 52 lokaliteter med et samlet areal på ca 585 km2 er vurdert som verneverdige. Disse fordeler seg på 22 lokaliteter (256 km2) lokalt verneverdig (*), 26 lokaliteter (243 km2) regionalt verneverdig (**), 4 lokaliteter (86 km2) nasjonalt verneverdig. Fjorten verneverdige lokaliteter (189 km2) ligger i Nordland og 38 (419 km2) i Troms.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 17.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:23.227989
MODIFIED 2017-12-08 13:00:41.696380+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:23.227989
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)