Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter

Evaluering av lingvistisk forskning ved de fire universitetene (2002). Evalueringen av lingvistisk forskning ved de fire universitetene ble ferdigstilt i 2002. Hovedformålet med evalueringen var å - bidra til fagutvikling - gi innsikt i styrke, svakhet og utfordringer for den lingvistiske forskningen - identifisere forhold som bidrar til å fremme kvalitet - utvide og styrke Forskningsrådets og forskningsmiljøenes kunnskapsgrunnlag - bidra til læring og endringsarbeid i miljøene

Hovedkonklusjoner og anbefalinger: - Mer nasjonalt samarbeid om felles prosjekter, samarbeid om veiledning og forskerutdanning. - Bedre integrasjon og mer samarbeid mellom instituttene på det enkelte fakultet. - Mer bevisst rekruttering, særlig til deler av lingvistikken. - Bedre faglig ledelse.

Oppfølging i Forskningsrådet: En arbeidsgruppe med representanter for fagmiljøene utarbeidet en rapport med følgende forslag til tiltak fra Forskningsrådet: - Forskningsrådet inviterer til søknader om strategiske prosjekter som blant annet viser hvordan man har forholdt seg til evalueringsrapportens anbefalinger og hvor krav til samarbeid og faglig ledelse står sentralt. - Forskningsrådet etablerer i samarbeid med Det nasjonale fagrådet for lingvistikk et nasjonalt seminar eller konferanse i første del av 2003, og eventuelt påfølgende år, for blant annet å drøfte konkrete forslag til tiltak som er aktuelle ut fra evalueringsrapportens anbefalinger, men også for å ivareta en "monitorfunksjon" i forhold til fagområdet. - Forskningsrådet bør arbeide for å få etablert Norsk språkbank.

Oppfølging i fagmiljøene: En rekke tiltak er iverksatt: - Mer aktivt samarbeid på en rekke felt. - Forskerutdanningskurs er i gang. - NTNU har slått sammen Institutt for anvendt lingvistikk og Lingvistisk instituttt - Ved Universitetet i Oslo arbeider en aktivt med å utvikle postdoktorstillingene som en del av miljøet. De gis 10% pliktarbeid, og det legges stor vekt på å integrere dem i arbeidsfellesskapet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 950.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:06.421106
MODIFIED 2019-04-25 13:00:33.644285+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:06.421106
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)