Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Kunnskapssenteret vurderer i denne rapporten hovedfunnene i Commonwealthrapporten 2009 om allmennlegers syn på praksis og nasjonale helsesystemer, sett i lys av internasjonal utvikling på området. Stortingsmelding 47 om Samhandlingsreformen legges også til grunn. Kunnskapssenteret kommer med anbefalinger om og forslag til prosess for hvordan rapporten kan følges opp gjennom ordninger for kvalitetsutvikling i allmennmedisinen. Flere perspektiv kan legges til grunn for utviklingen av ordninger for kvalitetsutvikling i allmennlegetjenesten, som til sammen vil utgjøre et kvalitetssystem i allmennlegetjenesten. En vil anta et slikt system både skal favne tjenesteyterne, tjenestemottakerne, og også vareta et myndighetsperspektiv. Allmennlegenes virksomhet er en del av det totale kommunale helse- og omsorgstilbudet. I forhold til kvalitetsutvikling, vil det være nødvendig på sikt å se på alle elementene av kommunehelsetjenesten samlet og i et helhetsperspektiv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 365.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-15 12:00:16.348734
MODIFIED 2015-10-16 08:19:38.802340+00:00
CREATED 2014-08-15 12:00:16.348734
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)