Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye måleteknologier

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Rapporten ser nærmere på om det er behov for ytterligere regulatoriske tiltak for å realisere en samfunnsøkonomisk effektiv utbygging av nye måleteknologier. Nye måleteknologier og automatiske målere er begreper som brukes om den nye generasjonen av strømmålere. Med denne teknologien slipper kunden å lese av sitt elektrisitetsforbruk selv, og nettselskapet får tilgang til hyppigere og mer korrekte måledata. Innledningsvis i rapporten drøftes en del prinsipielle spørsmål knyttet til samfunnsøkonomisk nytte og kostnader ved automatisk måleravlesning. Det er utviklet en modell eller et skjema til bruk i det videre analysearbeidet. Denne prinsipielle modellen kan brukes til å identifisere eventuelle behov for regulatoriske inngrep som påvirker investeringene i automatiske målere. Rapporten gjennomgår deretter det empiriske materialet om de ulike samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadselementene som inngår i den nevnte modellen. Avslutningsvis oppsummeres de viktigste konklusjonene fra nytte -kostnadsanalysen og peker på eventuelle behov for myndighetsinngrep utover dagens virkemiddelbruk. Rapporten drøfter hvilke overordnede regulatoriske strategier og virkemidler som kan bidra til optimal innfasing av automatiske målere i det norske nettet. Rapporten går ikke nærmere inn på detaljerte regulatoriske spørsmål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 535.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-09 12:00:39.759703
MODIFIED 2014-08-14 11:47:06.309001+00:00
CREATED 2013-07-09 12:00:39.759703
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)