Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Rapporten tilhører rapportseriene Rapporter.

Denne rapporten har som formål å presentere statistikk og analyse av økonomien og levekårene for en rekke ulike grupper i samfunnet, som tradisjonelt er overrepresentert nederst i inntektsfordelingen. Dette gjelder for eksempel sosialhjelpsmottakere, enslige forsørgere, personer med flyktningbakgrunn og ulike trygde- og stønadsmottakere.

Rapporten belyser utviklingen i både årlig og vedvarende lavinntekt de siste årene, ut fra ulike definisjoner. I tillegg presenteres utviklingen i en rekke indikatorer som forventes å ha betydning for de økonomiske levekårene, for eksempel yrkestilknytning, rente- og gjeldsbelastning, boligforhold, helse og funksjonsevne, sosialhjelpsbruk, betalingsproblemer mv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:38.763244
MODIFIED 2016-08-12 06:02:29.557324+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:38.763244
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)