Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet

Rapporten diskuterer følgende hovedmodeller for organisering av det framtidige barnevernet: 1) kommunal modell, 2) statlig modell 3) samarbeidsmodellen med Bufetat som buffer mot ulikheter i kommunene, og en styrking og klargjøring av Bufetats rolle som kompetanseorgan og veileder/rådgiver for kommunene, og 4) første-/andrelinjemodellen med reversering av Bufetats bistandsrolle og større ansvar til kommunalt barnevern. PwC anbefaler første-/andrelinjemodellen. Sistnevnte modell innebærer at: Oppgavefordelingen mellom stat og kommune rendyrkes. Bufetats rolle som leverandør av spesialiserte barneverntjenester spisses. Kommunalt barnevern gis større ansvar og det overføres ressurser fra statlig til kommunalt barnevern. Bufetat slankes og fagteamenes oppgaver begrenses.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 846.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:05:50.067920
MODIFIED 2016-08-12 06:01:55.379641+00:00
CREATED 2012-09-17 06:05:50.067920
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)