Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ga Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) oppdraget med å gjennomføre en ekstern evaluering av rganisasjonens brukeropplæringsarbeid rettet mot brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Hensikten med evalueringen er å få tilbakemeldinger slik at opplæringen kan forbedres og at FFO kan gjøre en bedre jobb med brukermedvirkningsarbeidet. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. FFO ønsket aktiv deltakelse i evalueringsprosessen. AFI designet derfor evalueringen med løpende tilbakemelding til og diskusjoner med FFO underveis i evalueringen gjennom fire «refleksjonssamlinger» med representanter fra FFO som har vært aktive i gjennomføringen av opplæringsprogrammet. Denne rapporten er en oppsummering av resultatene fra evalueringen. Den er bygget på de presentasjonene som er lagt fram for FFO underveis og på diskusjonene i forlengelsen av disse presentasjonene. Materialet fra evalueringen skal også bearbeides videre til artikler i vitenskapelige tidsskrift.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 813.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-29 19:02:46.723292
MODIFIED 2014-08-14 11:49:57.812224+00:00
CREATED 2014-05-29 19:02:46.723292
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)