Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

På oppdrag av Vegdirektoratet har Transportøkonomisk institutt vurdert organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner. De fem regionene har organisert trafikksikkerhetsarbeidet sitt forskjellig. De beregnete resultatene av trafikksikkerhetsarbeidet varierer også mellom de fem regionene. I noen regioner er trafikksikkerhetshensyn godt integrert i hele regionens tilnærmingsmåte og arbeid. Men i andre regioner defineres arbeid for trafikksikkerhet til først og fremst å dreie seg om tiltak innen trafikant- og kjøretøyområdet eller kampanjer overfor ulike trafikantgrupper. I de regionene hvor trafikksikkerhetsarbeid defineres bredere, oppnår man også bedre resultater i henhold til de effektberegningene som gjøres av etatens handlingsprogram. Formell organisering ser ut til å ha liten betydning for gjennomføringen av trafikksikkerhetsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-15 12:00:44.169675
MODIFIED 2016-08-12 06:05:29.242053+00:00
CREATED 2013-05-15 12:00:44.169675
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)