Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Dovre 2005 Haukskardmyrin og Haugtjørnin

Rapporten tilhører rapportseriene NINA Rapport.

Overvåking av palsmyr er et relativt nytt nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturforvaltning, med oppstart i 2004. Prosjektet omfatter i alt fem utvalgte overvåk-ningsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. I denne rapporten presenteres resultater fra førstegangsundersøkelse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre, som er det andre etablerte overvåkingsområdet innen prosjektet. Rapporten presenterer en kortfattet bakgrunn for behovet for overvåking av palsmyr; relevante klimadata for de to myrene; overvåkingsmetoder; og valg av delområder for detaljanalyser av palsformasjoner, markslagsfordeling, teledybde og vegetasjonsfordeling. De valgte delområdene representerer myrenes typiske palsformasjoner med hovedsakelig små palsplatåer, dammer og erosjonsområder. Innen hvert delområde er det registrert palsposisjoner og gjort detaljanalyser langs åtte permanente analyselinjer. Palsposisjonene er registrert for fremtidige analyser av storskalaforandringer ved hjelp av fly-bildeanalyser. Resultatene fra linjeanalysene er presentert i tabeller og figurer som visualiserer småskalafordelingen av markslag (10 variabler), bunnsjikt (6 variabler), feltsjikt (8 variabler), busksjikt (3 variabler), teledybde samt frekvens av torvsprekker og høyde. Analyselinjene er fotodokumentert og posisjonsregistrert med GPS for framtidige reanalyser hvert femte år. Det finnes ingen flybilder fra området etter 1987. Flybilder fra 1963 sammen med fotodokumentasjon viser at det er relativt store forandringer innen Haugtjørnin-området, men relativt små for-andringer innen Haukskardmyrin. Særlig én av palsformasjonene har minket kraftig i omfang, men samtidig ble det registrert noen nye, muligens efemere, palsformasjoner i samme område. Neste analyse av området er planlagt til 2010.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:48.104707
MODIFIED 2016-08-12 06:06:06.854572+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:48.104707
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)