Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturforvaltning, med oppstart i 2004. Prosjektet omfatter i alt fem utvalgte overvåkningsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. I denne rapporten presenteres resultater fra førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark, som er det tredje etablerte overvåkingsområdet innen prosjektet. Rapporten presenterer en kortfattet bakgrunn for behovet for overvåking av palsmyr, relevante klimadata for Goahteluoppal, overvåkingsmetoder og valg av delområder for detaljanalyser av palsformasjoner, markslagsfordeling, teledybde og vegetasjonsfordeling. De valgte delområdene representerer myrområdets typiske palsformasjoner med palsplatåer, kuppelpalser, dammer og erosjonsområder. Innen hvert delområde er det registrert posisjoner (GPS) og gjort detaljanalyser langs syv permanente analyselinjer. Posisjonene er registrert for framtidige reanalyser og for analyser av storskalaforandringer ved hjelp av flybildeanalyser. Resultatene fra linjeanalysene er presentert i tabeller og figurer som visualiserer småskalafordelingen av markslag (10 variabler), bunnsjikt (6 variabler), feltsjikt (8 variabler), busksjikt (3 variabler), teledybde samt frekvens av torvsprekker og høyde. Analyselinjene er fotodokumentert og posisjonsregistrert med GPS for framtidige reanalyser hvert femte år. Det finnes flybilder for området fra 1958 og 2003. En sammenligning av markslagsfordelingen innen myrene over denne 45-årsperioden viser til tydelige forandringer. Spesielt i de våteste myrområdene har arealet med pals minket og våte myrområder økt. Forandringene har klimatiske årsaker og da trolig fremst endringer i nedbørsregime (økt nedbør siden begynnelsen av 1900-tallet). Neste analyse av området er planlagt til 2011.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:49.743853
MODIFIED 2019-04-29 18:00:22.094279+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:49.743853
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)