Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008

Forskningsrådet har evaluert forskningen i filosofi og idéhistorie i Norge. Det internasjonale evalueringsutvalget peker på at det foregår mye god forskningsaktivitet, men forskningen har også store utfordringer. Den viktigste utfordringen er manglende nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøene. Forskerne publiserer ikke nok internasjonalt, og de flytter for lite på seg.

Ressursene er dessuten ujevnt fordelt mellom instituttene, og det kan føre til at fag- og metodeprofilene blir mer ensrettet.

Evalueringsutvalget påpeker videre at det er stor variasjon i innhold og relevans i forskerutdanningstilbudene, og at kvaliteten på veiledningen av stipendiater varierer.

Rapporten konkluderer likevel med at forskningsaktiviteten i de evaluerte miljøene generelt er relativt høy, og at forskningen som drives, har gode forbindelser til den internasjonale forskningsfronten.

Noen forskningsfelt framheves som særlig produktive og med internasjonalt gjennomslag. Utvalget påpeker at flere av de beste bidragene kommer fra relativt små forskningsmiljøer.

Videre framheves det positive i at det foregår mye vellykket kommunikasjon med et større publikum enn det fagfilosofiske.

Examen philosophicum er en særskilt utfordring for instituttene. Undervisningsmengden fører til problemer med å basere undervisningen på forskning, og ujevn fordeling av undervisningen gjennom året gir ustabile arbeidsforhold for mange ansatte.

Evalueringsutvalget mener at examen philosophicum bør gjennomgås grundig, både når det gjelder forskningsgrunnlag og didaktisk utvikling.

For å møte de andre utfordringene, anbefaler utvalget at ressurssterke miljøer tar mer ansvar for å styrke det nasjonale samarbeidet.

Slik vil de bidra til å sikre tilstrekkelige faglige ressurser i mindre forskningsmiljøer, både når det gjelder forskerutdanning og annen forskningsaktivitet.

For å bidra til større forskermobilitet bør institusjonene sørge for at nye stillinger annonseres bredt og ellers ta initiativ til tverrinstitusjonelt samarbeid.

Utvalget anbefaler flere tiltak for å sikre kvalitet og felles standard i forskerutdanningen og å gi alle stipendiater tilgang til forskningsmiljøer med tilstrekkelige faglige ressurser.

Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet mener at evalueringsrapporten vil være et godt grunnlag for videre arbeid med fagutvikling i norsk filosofi og idéhistorie.

Ansvaret for fagutvikling ligger først og fremst hos forskningsmiljøene, men Forskningsrådet ønsker å delta som aktiv rådgiver og medspiller.

Forskningsrådet vil oppnevne et nasjonalt utvalg som får i oppdrag å gi konkrete anbefalinger til oppfølging av evalueringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:05:50.902459
MODIFIED 2016-08-12 06:01:12.288310+00:00
CREATED 2011-07-06 17:05:50.902459
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)