Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pilotstudie: Veien mot uførepensjon : Kartlegging av gjennomførbarhet til planlagt kvalitativ intervjustudie. Målgruppe: nylig uføretrygdede under 40 år.

Prosjektet skal gi kunnskap som kan bidra til å forebygge at unge med psykisk lidelser blir langvarige trygdemottakere. Nylig avsluttet forskerne et pilotprosjekt som bereder grunnen for videre arbeid i forskningsprosjektet som er finansiert gjennom Norges Forskningsråd. I pilotprosjektet intervjuet forskerne fem personer som har fått innvilget uføretrygd før de fylte 40 år. De spurte blant annet om hva de uføre selv tenkte om veien mot uføretrygd og de instanser de har møtt, og hva de hadde eventuelt savnet underveis. Informantene beskriver i intervjuene møter både med helsepersonell, NAV-veiledere og arbeidsgivere som sentrale på veien mot uføretrygd. Intervjuene avdekker eksempler på at opplevelsen av å være varig ufør skapes i møter med NAV-veiledere og helsepersonell. Individuell jobbstøtte er en arbeidsrehabiliteringsmodell for mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Hovedprosjektet, som har fått navnet ”A pragmatic trial of Individual Placement and Support – PIPS”, følger denne satsingen. Forskerne skal blant annet evaluere om implementering av IPS-modellen kan bidra til at færre unge bodøværinger under 40 år mottar trygdeytelser. Hovedprosjektet skal gi kunnskap som kan bidra til forebygging av at unge med psykiske lidelser blir langvarige trygdemottakere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 581.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 00:00:18.737943
MODIFIED 2017-05-17 00:00:18.793447
CREATED 2017-05-17 00:00:18.737943
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)