Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Rapport .

I denne rapporten kartlegges 30 norske kommuners planlegging av bolig og tjenestetilbudet for eldre i lys av samfunnets tiltagende aldring frem mot 2040. Prioriterer kommunene sykehjem, omsorgsboliger og/eller hjemmetjenester i fremtiden? Hva planlegger kommunene å gjøre for å tilpasse nye og gamle boliger til den forventede veksten av personer over 67 og 80 år? Disse spørsmålene er rapportens hovedproblemstillinger. Rapporten bygger på sammenliknende kvalitative tekstanalyser av kommunale planer samt annet relevant stoff i form av avisartikler, offentlige utredninger, bystyreforhandlinger mv. Tilgjengelig data fra KOSTRA og SSB er benyttet samt data fra 30 kommuner (10 små, 10 mellomstore og de ti største) I tillegg er rådmenn og/eller kommunalsjefer i 4 kommuner intervjuet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-17 01:01:12.380405
MODIFIED 2019-04-25 13:00:53.641514+00:00
CREATED 2015-12-17 01:01:12.380405
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)