Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : evaluering av kontrollert intervensjonsforsøk i stor skala, med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplassen ved sykefravær

Ot prp nr 6 1999-2000 åpnet for forsøk med betydelig utvidet egenmeldingsperioder med bakgrunn i undersøkelser mellom annet fra Universitetet i Tromsø som talte for å styrka dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver/leder. Undersøkelsene viste et stort potensiale for tiltak, men det syntes ikke å eksistere noe felles kunnskapsgrunnlag for hva som kjennetegnet sykmeldte som kunne ha nytte av tiltak. I Kristiansand lå forholdene til rette for et forsøk basert på dialog mellom arbeidstakere og arbeidsplassen med fleksible rammer for egenmelding. Kommunen fikk tilsagn om å bli forsøkskommune i desember 2000. Intervensjonsforsøket med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplass, pågikk fra andre kvartal 2002, og kommunen vedtok å videreføre virkemidlene ved prosjektets avslutning i april 2004. Det ble åpnet for egenmeldt sykefravær i inntil 50 kalenderdager per år fordelt på inntil ti perioder. Egenmelding ble likestilt med legemeldt fravær også ut over arbeidsgiverperioden etter unntaksbestemmelser, og i nært samarbeid med trygdeetaten. Evalueringen er basert på kommunens fraværregister, der fravær, samtaler og andre tiltak ble registrert av lønningskontoret etter faste meldingsrutiner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:32.657308
MODIFIED 2016-08-12 06:00:37.517776+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:32.657308
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)