Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Psykisk helse og uførhet blant unge

I denne rapporten har Oslo Economics og Frischsenteret, primært ved bruk av registerdata, studert utviklingen i psykiske lidelser blant unge generelt og blant unge uføre spesielt, de unge uføres utdannings-, arbeids-, og trygdehistorikk i årene før uføretrygd og hvorvidt økt diagnostisering kan ha bidratt til den økte innstrømningen til uføretrygd blant unge. Rapporten viser blant annet at en stor andel unge uføre har fått psykiske diagnoser før innvilgelse av uføretrygd, og at mange har hatt psykiske diagnoser i lang tid før uføretidspunktet. Unge uføre kommer oftere fra familier med lav inntekt, gjør det dårligere på skolen og har svakere arbeidstilknytning enn sine jevnaldrende. Rapporten finner også tegn på at det økte fokuset på psykiske plager i seg selv kan forsterke utfordringene for barn og unge som står i fare for å falle utenfor arbeid og skole.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-12-25 01:01:34.730119
MODIFIED 2020-12-25 01:01:36.724321
CREATED 2020-12-25 01:01:34.730119
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)