Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Publikumsundersøkelse 2006

I denne rapporten presenteres resultater fra en omfattende kartlegging av publikums inntrykk av kriminalitetsutviklingen og polititjenesten i alle landets politidistrikter. Undersøkelsen omfatter intervju med 200 spurte i hvert av landets 27 politidistrikter. Til sammen er det foretatt 5405 intervjuer. Resultatene er vektet i forhold til befolkningsstørrelsen i hvert distrikt for å sikre landsrepresentative data. I foreliggende rapport er det gitt en oppsummering av alle viktige resultater, inkludert endringer i forhold til en tilsvarende undersøkelse i 2004. Utvalgte hovedtall er oppsummert i kap. 1. I kap. 2 følger en beskrivelse av mål og metodisk tilnærming. Påfølgende kapitler inneholder en mer detaljert fremstilling og analyse av foreliggende data. Hovedtendensene i årets undersøkelse kan oppsummeres i følgende punkter: • I undersøkelsen dokumenteres et omfattende trusselbilde fra kriminalitet. Hovedtrekkene i publikums vurdering av sannsynlighet for ulike typer hendelser er stabile i de to målingene. • I 2006 måler vi lavere tall for publikums inntrykk av kriminalitetsutviklingen på kommunenivå og i nærmiljøet enn vi gjorde i 2004. • Den siste undersøkelsen tyder på at publikum har fått et litt bedre inntrykk av polititjenesten der de bor. • Bare rundt 1 av 10 har inntrykk av at politiets håndtering av hverdagskriminalitet har blitt bedre de siste årene. Denne andelen er lav i begge målingene. For øvrig mener 6 av 10 at håndteringen er omtrent som før, mens 2 av 10 mener håndteringen har blitt dårligere. • Rundt 2 av 10 har inntrykk av at politiets håndtering av alvorlig kriminalitet har blitt bedre. Her mener 6 av 10 at håndteringen er omtrent som før, mens 1 av 10 mener den har blitt dårligere. • I 2006 måler vi mindre kontakt mot politiet på alle aktuelle brukerrelasjoner unntatt utstedelse av pass. • En stor majoritet på nærmere 80 % av de som selv har tatt kontakt med politiet mener de har blitt mottatt på en god måte. • Et flertall på to tredjedeler oppgir at de ikke fikk endret tillit til politiet etter kontakt. Svekket tillit er mest vanlig blant unge under 30 år, der 2 av 10 oppgir svekket tillit etter kontakt med politiet. • I 2006 måler vi med få unntak lavere brukertilfredshet med politiets tjenester enn i 2004. • I undersøkelsen oppgir 10 % av befolkningen at de har vært inne på politiets nettside i løpet det siste året. Det vurderes å være en lav brukerandel.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 385.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:34.874149
MODIFIED 2016-06-14 15:00:21.392334+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:34.874149
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)