Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport om rammer for magasindisponering

Denne utredningen gir en oversikt over kraftmagasinene i Norge, de juridiske rammer for magasindisponering og de ulike interesser som berøres av disponeringen. Utredningen diskuterer hvilke konsekvenser eventuelle endringer i magasindisponeringen før og etter innføringen av energiloven, kan ha hatt på ulike miljøinteresser. Det pekes på enkelte forhold som bør vurderes i forbindelse med kommende vilkårsrevisjoner av eldre vassdragskonsesjoner. Det beskrives ulike skranker for manøvrering fastsatt i konsesjoner og lovgivning, deriblant reguleringsgrenser, fyllingsrestriksjoner og minstevannføring. Rapporten diskuterer også adgangen til å pålegge vilkårsendringer gjennom fornyelser av konsesjoner, revisjon av konsesjoner og andre endringsmuligheter fastsatt i lov og praksis. Den belyser krav som stilles til ansvarlige valg innenfor gjeldende manøvreringsreglement for å motvirke flom og tørke. (tappestrategier) Rapporten beskriver regulantens og private interesser, samt allmenne interesser som kraftproduksjon, flom og tørke, sikkerhet, landskap, friluftsliv og ferdsel, akvatisk økologi og biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø. Utmarksbaserte næringer som fiske, reiseliv og reindrift, omtales også.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:45.078457
MODIFIED 2016-11-28 10:01:30.932426+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:45.078457
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)