Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen

Rapporten konkluderer med at enhetene har fått tilført ressurser i løpet av perioden, men at ressursbehovet også har økt. Med eksisterende datagrunnlag er det vanskelig å slå fast om ressurstilgangen dekker behovet. Samtidig trekkes det fram noen utviklingstrekk som påvirker ressursbehovet spesielt: •Sammensetning av innsatte er endret; andelen innsatte med dom for alvorlig kriminalitet har økt, mens andelen for mindre alvorlig kriminalitet har sunket. • Soningslengden har økt, antall innsettelser har gått ned •Graden av kapasitetsutnyttelse har skapt flere fengselsdøgn. • Det har vært en hypotese at bruk av rusmidler og hendelser knyttet til vold og trusler har økt. Tilgjengelig statistikk for utvalget er usikkert og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at problemene er økende.

Samtidig inneholder rapporten noen konkrete råd: •Kriminalomsorgen bør knytte ressurser mer systematisk til aktivitetsdrivere og risiko. Slik tilpasses ressursbruk reelt behov og vil være mer forutsigbar. • Kriminalomsorgen anbefales å sette i gang tiltak som øker oppmerksomheten på beredskap og sikrer en enhetlig og felles tilnærming til dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-16 00:01:40.347405
MODIFIED 2015-10-16 08:19:51.943049+00:00
CREATED 2015-09-16 00:01:40.347405
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)